Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 25 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
0.32
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tämä asia oli lakivaliokunnassa, ja pidettiin hyvänä sitä, että luonnonsuojelurikoksesta annettua lakia tarkennetaan ja siihen syntyy nyt selkeät pykälät ja ikään kuin porrastukset, miten voidaan luonnonsuojelurikoksia käsitellä. Tämä oli erittäin hyvä muutos. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 55/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30-05-2016 11:18