Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
21.19
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajentamista presidentinvaalissa tukiyhdistyksiin. Laajentaminen on tarkoituksenmukaista, jotta valvonta kohdistuu niihin toimijoihin, jotka tosiasiallisesti toteuttavat presidentinvaalikampanjoita. 
Esityksessä ehdotetaan, että ilmoitusvelvollisuus vaalirahoituksesta laajennetaan europarlamenttivaaleissa koskemaan myös toista varaedustajaa. Muutoksella parannetaan vaalirahoituksen avoimuutta. 
Avoimuus on demokratian toteutumisen elinehto. Kytkökset ja sitoumukset on oikein ja kohtuullista tuoda esiin niin yritysten, etujärjestöjen kuin ammattiyhdistysliikkeenkin osalta. Tämä esitys lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja on erittäin kannatettava. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 73/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 27/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30-05-2016 10:38