Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 107/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 39 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 107/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.