Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

41.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 41 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 98/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Senast publicerat 17-02-2017 15:50