Senast publicerat 05-06-2021 12:01

Punkt i protokollet PR 81/2017 rd Plenum Tisdag 5.9.2017 kl. 14.03—16.16

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.