Senast publicerat 05-06-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 81/2018 rd Plenum Tisdag 11.9.2018 kl. 14.01—15.14

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordningsföljden för betalningar till borgenärer i kreditinstitut och vissa värdepappersföretag

Regeringens propositionRP 112/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.