Senast publicerat 21-06-2021 19:46

Punkt i protokollet PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59—18.45

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 63/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 63/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.