Senast publicerat 21-06-2021 19:49

Punkt i protokollet PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59—18.45

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—10 i proposition RP 47/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.