Punkt i protokollet
PR
82
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 
Under debatten har Hanna Sarkkinen understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslag 1 förkastas. 
Kristiina Salonen har understödd av Ville Skinnari framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först verkställs omröstning om att godkänna eller förkasta lagförslag 1. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 145 ja, 31 nej, 7 avstår; 16 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 88/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 3/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 50 nej, 4 avstår; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17-02-2017 16:22