Senast publicerat 04-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 82/2015 rd Plenum Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 88/2015 rd
LagmotionLM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2015 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 

Under debatten har Hanna Sarkkinen understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslag 1 förkastas. 

Kristiina Salonen har understödd av Ville Skinnari framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först verkställs omröstning om att godkänna eller förkasta lagförslag 1. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 145 ja, 31 nej, 7 avstår; 16 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 88/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 3/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 50 nej, 4 avstår; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.