Senast publicerat 04-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 82/2015 rd Plenum Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2015 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 

Under debatten har Ilmari Nurminen understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.