Punkt i protokollet
PR
82
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01—0.29
14
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 14 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2015 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.12.2015. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 19.5.2017 16:12