Senast publicerat 04-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 82/2015 rd Plenum Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2015 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 

Under debatten har Eeva-Johanna Eloranta understödd av Li Andersson föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 65 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 80/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.