Punkt i protokollet
PR
82
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 7 på dagordningen presenteras för dels andra, dels enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och riksdagen kan nu besluta anta eller förkasta lagförslagen. Slutligen beslutar riksdagen i enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 
Under debatten har Thomas Blomqvist understödd av Kristiina Salonen föreslagit att lagförslag 2 i proposition RP 128/2015 rd förkastas. 
Kristiina Salonen har understödd av Anneli Kiljunen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 
Thomas Blomqvist har understödd av Eva Biaudet framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först verkställs omröstning om förslaget om att lagförslag 2 i proposition RP 128/2015 rd förkastas. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 71 nej; 14 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd och lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kristiina Salonens förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 71 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Thomas Blomqvists förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 71 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19-05-2017 16:08