Punkt i protokollet
PR
82
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 
Under debatten har Outi Alanko-Kahiluoto understödd av Kristiina Salonen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 63 nej; 13 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 127/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.2.2017 16:22