Punkt i protokollet
PR
82
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.12.2015 kl. 10.01—0.29
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-38075
Bilaga 9A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.12.2015. 
Under debatten har Outi Alanko-Kahiluoto understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Outi Alanko-Kahiluoto har understödd av Aino-Kaisa Pekonen framställt 4 förslag till uttalanden enligt reservationen. 
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 9A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först verkställs omröstning om förslaget om att lagförslagen förkastas. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 140 ja, 42 nej; 17 frånvarande
 
Maarit Feldt-Rantas /sd, Maria Guzeninas /sd och Pia Viitanens /sd anmälningar att de avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 94/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja"
, Outi Alanko-Kahiluotos förslag till uttalande 1 "nej". Omröstningsresultat: 119 ja, 67 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Outi Alanko-Kahiluotos förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 67 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Outi Alanko-Kahiluotos förslag till uttalande 3 "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 67 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Outi Alanko-Kahiluotos förslag till uttalande 4 "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 66 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riitta Myllers /sd anmälan att hon avsåg röst "nej" anteckandes till protokollet. 
Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 67 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19-05-2017 16:10