Punkt i protokollet
PR
82
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.9.2016 kl. 14.00—17.16
11
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 11 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 20/2016 rd beslut om konventionen och om att det görs en sådan anmälan som avses i propositionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände konventionen och att det görs en sådan anmälan som avses i proposition RP 96/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 96/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och om att det görs en sådan anmälan som avses i propositionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-03-2017 10:26