Senast publicerat 05-06-2021 09:02

Punkt i protokollet PR 82/2017 rd Plenum Onsdag 6.9.2017 kl. 14.03—16.53

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

Regeringens propositionRP 95/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.