Senast publicerat 05-06-2021 15:53

Punkt i protokollet PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 110/2018 rd
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 

Debatt
15.48 
Olli Immonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Haluan nyt yleisesti lausua perussuomalaisten puolesta muutamia näkemyksiä tästä hallituksen suuresta linjasta, jolla se pyrkii hankaloittamaan suomalaisten aseharrastusta. Ongelmat eivät liity pelkästään tähän käsittelyssä olevaan lakiesitykseen vaan myös hallituksen yleiseen linjaan. Tiedän, ettei tämä ole kaikista ongelmallisimpaan asiaan, asedirektiiviin, suoraan liittyvä keskustelu, mutta haluan silti valottaa perussuomalaisten linjaa suhteessa aseharrastukseen. 

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat nähneet hallituksen ampuma-aselain uudistamissuunnitelmissa useita puutteita, joiden muuttamista olemme peräänkuuluttaneet. Ensinnäkään laillisesti hallussa pidetyt ampuma-aseet eivät ole perussuomalaisten mielestä yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Perussuomalaiset eivät kannata mitään sellaisia lakimuutoksia, joilla hankaloitetaan urheiluampujien, reserviläisten, asekeräilijöiden, metsästäjien ja ase-alan elinkeinonharjoittajien elämää. Tästä hallituksen harjoittamasta suoranaisesta aseharrastajien kurituslinjasta on tullut ase-alan harrastajilta erittäin paljon erittäin kriittistä palautetta. 

Perussuomalaiset haluavat yleisesti korostaa, että terrorismia ei torjuta laillisten aseiden omistajien asemaa heikentämällä. Hallituksen suunnittelemat tulevat uudistukset kohdistuvat laillisten aseiden omistajiin, eivät terrorismin ja rikollisuuden todellisiin syihin. 

Myöhemmin käsiteltävään asedirektiiviin liittyen haluan todeta sen, että perussuomalaiset näkevät tärkeänä, että jatkossa aselakia muutettaessa EU-direktiiviä tulkitaan pienimmän haitan periaatteella. Emme aio hyväksyä mitään sellaisia kansallisia tiukennuksia, jotka eivät suoraan seuraa EU-direktiivistä. Perussuomalaiset eivät myöskään tule hyväksymään hallituksen suunnitelmia esimerkiksi siitä, että uusia säädöksiä sovellettaisiin taannehtivasti aselupiin, jotka on myönnetty 12.7.2017 jälkeen. Niitä tulee soveltaa vasta uusien lakien voimaan astumisen jälkeen myönnettyihin lupiin. 

Näyttää myös siltä, että EU-direktiivin myötä itselataavan kiväärin ja yli 10 patruunaa vetävän lippaan yhdistelmä siirtyy niin kutsuttujen luvanvaraisten aseiden kategoriasta niin kutsuttuihin kiellettyihin aseisiin. Käytännössähän tämä tarkoittaa suurempien lippaiden kieltämistä. Direktiivi kuitenkin mahdollistaa lupien myöntämisen tällaisiin yhdistelmiin muun muassa urheiluammuntaperusteella sekä yksittäistapauksissa maanpuolustukseen liittyvistä syistä. Lisäksi perussuomalaiset pitävät tarpeettomana hallituksen suunnitelmia, joiden mukaan niin kutsutut kielletyt aseen ja lippaan yhdistelmät siirrettäisiin niin kutsuttujen erityisen vaarallisten ampuma-aseiden kategoriaan. Direktiivi ei tällaista edellytä, eikä ole perusteltua rinnastaa lipasta esimerkiksi tykkeihin, kranaatinheittimiin ja sarjatuliaseisiin. 

Hallitus aikoo nyt uudistuksillaan jatkossa lisätä byrokratiaa ja kustannuksia muun muassa sillä, että luvat niin kutsuttuihin erityisen vaarallisiin ampuma-aseisiin myöntäisi Poliisihallitus eikä poliisilaitos. 

Arvoisa puhemies! Asedirektiivin uudistukseen liittyy paljon erilaisia isoja ongelmia, ja perussuomalaiset tulevat sitten jatkossa ottamaan asiaan vielä tarkemmin lisää kantaa. — Kiitos. 

15.53 
Mikko Savola kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Olen edellisen puhujan kanssa aivan samaa mieltä siitä, että lailliset aseet eivät ole ongelma ja niiden kieltäminen ei ole ratkaisu siihen, että pystytään torjumaan terrorismirikoksia. Ne rikokset, mitä terroristisessa tarkoituksessa on tehty, on tehty pimeiltä markkinoilta hankituilla aseilla. Ne on tehty aseilla, joihinka ei ole kontrollia, tuolta Balkanin takaa tuoduilla aseilla ja niin edelleen, ei niillä laillisilla ja lainkuuliaisten harrastajien tekemillä aseilla saatikka sitten reserviläisten tai metsästäjien tekemillä aseilla.  

Edustaja Immonen tuossa demonisoi aika lailla hallituksen politiikkaa. Tällä hetkellähän ei ole annettu mitään esityksiä, ja itse asiassa kaikki, mitä asedirektiivistä juontaa, on vasta valmistelussa. Toki esitys varmastikin on tänä syksynä vielä sieltä tulossa.  

Nuo asedirektiivin lähtökohdat olivat sellaiset, että EU-komissio lähti suunnittelemaan totaalista pitkien aseiden, itselataavien kertatuliaseiden lähestulkoon kieltoa, mutta meidän yksituumaisuutemme Suomessa, mikä oli yli puoluerajojen, johti kyllä siihen, että tuosta direktiivistä tuli huomattavasti parempi kuin se olisi ollut ilman meidän yksituumaisuuttamme. Suomi oli itse asiassa siinä asiantuntijoineen viemässä direktiiviä sellaiseksi, että sillä pystytään varmistamaan reserviläisten omaehtoinen harjoittelu ja aseharrastaminen myös tulevaisuudessa. Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, koko Suomen puolustamiseen ja laajaan reserviin, ja reserviläisten pitää pystyä harjoittelemaan omatoimisesti ampumista, koska ampuminen on sotilaan tärkein yksittäinen taito.  

Minä itse haluaisin nyt malttia luoda siihen, että tämä kansallinen lainsäädäntöön vienti tehdään asiallisesti ja perustellusti eikä sinne luonnollisestikaan direktiivistä poikkeavia ylimääräisiä rajoitteita tule mukaan. Kyllä sen pitää olla lähtökohta, ja toivon, että voisimme tätä yksissä tuumin ajaa eteenpäin, aivan niin kuin siinä vaiheessa kun tätä direktiiviä lähdettiin puolustamaan ja muuttamaan. Kun Suomen tarpeita lähdettiin puolustamaan suhteessa direktiiviin, se tehtiin yksituumaisesti yli puoluerajojen, ja toivon, että tämä sama linja pystyy myöskin jatkumaan sitten. Kaikkien etu on se, että harrastaminen pystyy jatkossakin jatkumaan ja reserviläiset pystyvät omaehtoisesti omaa ampumataitoaan ylläpitämään. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.