Senast publicerat 05-06-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 113/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.