Punkt i protokollet
PR
83
2015 rd
Plenum
Onsdag 16.12.2015 kl. 10.01—0.48
3
Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information
Interpellation
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-38071
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Paavo Arhimäkis m.fl. interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 15.12.2015. 
Under debatten har Paavo Arhinmäki understödd av Markus Mustajärvi, Pekka Haavisto understödd av Touko Aalto och Joona Räsänen understödd av Mika Kari framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Paavo Arhinmäkis förslag mot Joona Räsänens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Pekka Haavistos förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Joona Räsänens förslag "ja", Paavo Arhinmäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 20 nej, 6 avstår; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Joona Räsänens förslag. 
2) Pekka Haavistos förslag "ja", Joona Räsänens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 132 ja, 44 nej, 6 avstår; 17 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pekka Haavistos förslag. 
3) Förtroende för statsrådet "ja", Pekka Haavistos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 126 ja, 56 nej; 17 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17-02-2017 16:52