Punkt i protokollet
PR
83
2015 rd
Plenum
Onsdag 16.12.2015 kl. 10.01—0.48
4
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2015 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.12.2015.  
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 19-05-2017 16:30