Senast publicerat 05-06-2021 23:49

Punkt i protokollet PR 83/2019 rd Plenum Måndag 16.12.2019 kl. 12.01—19.54

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 76/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.