Senast publicerat 23-06-2021 15:52

Punkt i protokollet PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2021. 

Under debatten har Sheikki Laakso understödd av Veikko Vallin föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 40 ja, 13 nej, 1 avstår; 145 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 70/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.