Underpunkt i budgeten
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
3.2
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Talman Maria Lohela
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 29. Riksdagen avslutade den allmänna debatten i plenum 16.12.2015. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Thomas Blomqvist sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.01.50: Momentet ökas med 100 000 euro för statsunderstöd till Svenska Finlands folkting. (BM 26) 
2. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.01.51: Momentet ökas med 500 000 euro för investeringar i reparationer och kompletteringar av byggnader som ägs av registrerade religionssamfund. (Reservation 5) 
3. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 29.10.30: Momentet ökas med 15 000 000 euro för att höja kvaliteten på den allmänbildande utbildningen. (BM 308) 
4. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 29.10.30: Momentet ökas med 30 000 000 euro för mindre undervisningsgrupper. (BM 309) 
5. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.10.30: Momentet ökas med 30 250 000 euro, varav 30 000 000 euro för att minska gruppstorleken inom den grundläggande utbildningen och 250 000 euro till att stödja klubbverksamhet. (Reservation 3) 
6. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.10.30: Momentet ökas med 38 000 000 euro, varav 30 000 000 euro för att minska gruppstorleken inom den grundläggande utbildningen och 8 000 000 euro för att förbättra kvaliteten på den grundläggande utbildningen. (Reservation 1) 
7. Carl Haglund sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.10.30: Momentet ökas med 42 000 000 euro för statsunderstöd till den allmänbildanden utbildningens driftskostnader, varav 12 000 000 euro för förbättring av kvaliteten på den allmänbildande utbildningen och 10 000 000 euro för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. (Reservation 4) 
8. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.10.30: Momentet ökas med 50 000 000 euro för att minska gruppstorlekarna inom den småbarnspedagogiska verksamheten och den grundläggande utbildningen. (Reservation 5) 
9. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.10.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att gruppstorlekarna inom barndagvården och den grundläggande utbildningen inte ökas genom kortsiktiga sparåtgärder." (Reservation 5) 
10. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.10.51: Momentet ökas med 75 000 euro för statsunderstöd till organisationer. (Reservation 1) 
11. Katja Hänninen vänst understödd av Hanna Sarkkinen vänst 29.10: Ett anslag på 20 000 0000 euro avsätts under ett nytt moment för sanering av mögel- och fuktskador. (BM 92) 
12. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen genom lagstiftning överlåter åt riksdagen att besluta om gruppstorlekarna inom småbarnspedagogik." (Reservation 1) 
13. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 29.20.30: Momentet ökas med 2 300 000 euro till utbildning på andra stadiet i Mellersta Finland. (BM 5) 
14. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.20.30: Momentet ökas med 46 000 000 euro för yrkesutbildningens driftskostnader. (Reservation 1) 
15. Carl Haglund sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.30.21: Momentet ökas med 1 000 000 euro för att utveckla yrkesutbildningen. (Reservation 4) 
16. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.30.30: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ger folkhögskolorna bättre möjligheter att främja integrationen av invandrare." (Reservation 1) 
17. Carl Haglund sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.30.31: Momentet ökas med 1 500 000 euro för yrkesinriktad tilläggsutbildning. (Reservation 4) 
18. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.30.33: Momentet ökas med 20 000 000 euro för läroavtalsutbildning. (Reservation 5) 
19. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.30.33: Momentet ökas med 20 000 000 euro för att kompetensprogrammet för unga vuxna ska kunna fortsätta fullt ut. (Reservation 3) 
20. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.30.33: Momentet ökas med 20 000 000 euro för kompetensprogrammet för unga vuxna. (Reservation 1) 
21. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.40.20: Momentet ökas med 500 000 euro för utbildning av barnträdgårdslärare i språkbadspedagogik vid Åbo Akademi. (Reservation 4, BM 81) 
22. Katja Taimela sd understödd av Ilkka Kantola sd 29.40.20: Momentet ökas med 5 000 000 euro för att säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft och större kompetens genom stärkt högskolesamarbete i Åbo inom området teknik. (BM 104) 
23. Ilkka Kantola sd understödd av Katja Taimela sd 29.40.22: Momentet ökas med 5 000 000 euro för finansiering av det första året i projektet Lääkkeet ja diagnostiikka kasvun tukijalkana. (BM 105) 
24. Carl Haglund sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.40.50: Momentet ökas med 24 200 000 euro till universitetens verksamhet. (Reservation 4) 
25. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.40.50: Momentet ökas med 40 000 000 euro till basfinansiering för universiteten. (Reservation 5) 
26. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 29.40.50: Momentet ökas med 50 000 000 euro till universitetens verksamhet. (BM 211) 
27. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.40.50: Momentet ökas med 50 000 000 euro för att trygga universitetens verksamhetsmöjligheter. (Reservation 3) 
28. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.40.50: Momentet ökas med 50 000 000 euro till finansiering av universitetens verksamhet. (Reservation 1) 
29. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.40.51: Momentet ökas med 10 000 000 euro för Finlands Akademis omkostnader. (Reservation 1) 
30. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.40.54: Momentet för strategisk forskningsfinansiering minskas med 10 000 000 euro. (Reservation 5) 
31. Carl Haglund sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.40.55: Momentet ökas med 11 400 000 euro till yrkeshögskolornas verksamhet. (Reservation 4) 
32. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 29.40.55: Momentet ökas med 25 000 000 euro till yrkeshögskolornas verksamhet. (BM 212) 
33. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.40.55: Momentet ökas med 25 000 000 euro för att trygga yrkeshögskolornas verksamhetsmöjligheter. (Reservation 3) 
34. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.40.55: Momentet ökas med 25 000 000 euro till finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet. (Reservation 1) 
35. Heli Järvinen gröna understödd av Krista Mikkonen gröna 29.80.01: Momentet ökas med 25 000 euro till musikdagarna i Jorois. (BM 100) 
36. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80.01: Momentet ökas med 100 000 euro till omkostnaderna för Centret för konstfrämjande. (Reservation 3) 
37. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80.04: Momentet ökas med 180 000 euro till Museiverkets omkostnader. (Reservation 3) 
38. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80.06: Momentet ökas med 300 000 euro till omkostnaderna för Nationella audiovisuella institutet. (Reservation 3) 
39. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.80.31: Momentet ökas med 2 632 000 euro för teatrars och orkestrars verksamhet. (Reservation 1) 
40. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.80.32: Momentet ökas med 1 339 000 euro till museernas verksamhet. (Reservation 1) 
41. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80.32: Momentet ökas med 1 400 000 euro för statsandelar och statsunderstöd för museer. (Reservation 3) 
42. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80.41: Momentet ökas med 2 000 000 euro för en gradvis höjning av anslaget för ersättningar för utlåning till samma nivå som i de övriga nordiska länderna. (Reservation 3) 
43. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.80.41: Momentet ökas med 2 000 000 euro för högre ersättning för utlåning. (Reservation 1) 
44. Matti Semi vänst understödd av Hanna Sarkkinen vänst 29.80.50: Momentet ökas med 128 000 euro för att främja fredsarbete. (BM 285) 
45. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.80.50: Momentet ökas med 180 000 euro till verksamheten inom Förbundet för mänskliga rättigheter och andra frivilligorganisationer samt för organisationernas fredsarbete. (Reservation 1) 
46. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80.50: Momentet ökas med 228 000 euro för att främja de mänskliga rättigheterna och fredsarbete, varav 100 000 euro till Förbundet för mänskliga rättigheter. (Reservation 3) 
47. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Thomas Blomqvist sv 29.80.50: Momentet ökas med 2 000 000 euro för projektet Vega, bland annat för restaurering av krigsskadeståndsskonaren Vega och varvsområdet i Gamla Hamn i Jakobstad. (BM 82) 
49. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.80: Ett anslag på 10 000 000 euro avsätts under ett nytt moment för stöd till internationella film- och teveproduktioner. (Reservation 3) 
50. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 29.91.51: Momentet ökas med 1 477 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (BM 310) 
51. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29.91.51: Momentet ökas med 3 500 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (Reservation 1) 
52. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 29.91.51: Momentet ökas med 7 000 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (Reservation 3) 
53. Carl Haglund sv understödd av Mikaela Nylander sv 29.91.51: Momentet ökas med 7 500 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (Reservation 4) 
54. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 29.91.51: Momentet ökas med 7 500 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (Reservation 5) 
55. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen hösten 2016 inför ett system med produktionsincitament inom av-branschen och avsätter tillräckligt stora resurser för ändamålet." (Reservation 1) 
56. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att påskynda investeringarna i reparationer av mögelskadade skolor, daghem och bibliotek." (Reservation 1) 
57. Pia Viitanen sd understödd av Krista Kiuru sd 29: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att inrätta ett tillväxtprogram för kreativa branscher." (Reservation 1) 
Betänkandet "ja", Thomas Blomqvists förslag nr 1 "nej".
Omröstningsresultat: 154 ja, 27 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja",
Peter Östmans förslag nr 2 "nej". Omröstningsresultat: 179 ja, 5 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 3 "nej".
Omröstningsresultat: 153 ja, 34 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Touko Aaltos förslag nr 4, Kari Uotilas förslag nr 5, Pia Viitanens förslag nr 6 och Peter Östmans förslag nr 8 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 8 mot förslag nr 6, därefter ställs det segrande förslaget mot förslag nr 5, sedan det härvid segrande förslaget mot förslag nr 4 och slutligen det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Pia Viitanens förslag nr 6 "ja", Peter Östmans förslag nr 8 "nej".
Omröstningsresultat: 157 ja, 30 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag nr 6. 
2) Kari Uotilas förslag nr 5 "ja", Pia Viitanens förslag nr 6 "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 37 nej; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag nr 5. 
3) Touko Aaltos förslag nr 4 "ja", Kari Uotilas förslag nr 5 "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 50 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag nr 4. 
4) Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 4 "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 71 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 7 "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 36 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 9 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 71 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 10 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 58 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Katja Hänninens förslag nr 11 "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 26 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 12 "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 62 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 13 "nej".
Omröstningsresultat: 168 ja, 14 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Maria Tolppanens /sd anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 14 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 59 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
[Omröstning 27 ogiltigförklarades.] 
Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 15 "nej".
Omröstningsresultat: 153 ja, 34 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 16 "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 67 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 17 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 35 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 18 "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 31 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Kari Uotilas förslag nr 19 och Pia Viitanens förslag nr 20 har samma innehåll och ställs samtidigt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 19 och Pia Viitanens förslag nr 20 "nej".
Omröstningsresultat: 126 ja, 61 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 21 "nej".
Omröstningsresultat: 161 ja, 25 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag nr 22 "nej".
Omröstningsresultat: 168 ja, 17 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Satu Taavitsainens /sd och Ville Skinnaris /sd anmälningar att de avsåg rösta "ja" anteckandes till protokollet. 
Betänkandet "ja", Ilkka Kantolas förslag nr 23 "nej".
Omröstningsresultat: 161 ja, 24 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Carl Haglunds förslag nr 24, Peter Östmans förslag nr 25, Touko Aaltos förslag nr 26, Kari Uotilas förslag nr 27 och Pia Viitanens förslag nr 28 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslagen nr 26, 27 och 28 gemensamt mot förslag nr 25, därefter ställs det segrande mot förslag nr 24 och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Peter Östmans förslag nr 25 "ja", Touko Aaltos förslag nr 26, Kari Uotilas förslag nr 27 och Pia Viitanens förslag nr 28 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 58 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag nr 25. 
2) Carl Haglunds förslag nr 24 "ja", Peter Östmans förslag nr 25 "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 63 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Carl Haglunds förslag nr 24. 
3) Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 24 "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 72 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 29 "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 58 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Juhana Vartiainens /saml anmälan att han avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 30 "nej".
Omröstningsresultat: 178 ja, 9 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Carl Haglunds förslag nr 31, Touko Aaltos förslag nr 32, Kari Uotilas förslag nr 33 och Pia Viitanens förslag nr 34 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 32, 33 och 34 med samma innehåll gemensamt mot förslag nr 31 och därefter det segrande mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Carl Haglunds förslag nr 31 "ja", Touko Aaltos förslag nr 32, Kari Uotilas förslag nr 33 och Pia Viitanens förslag nr 34 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 58 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Carl Haglunds förslag nr 31. 
2) Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 31 "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 70 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Heli Järvinens förslag nr 35 "nej".
Omröstningsresultat: 173 ja, 13 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 36 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 59 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 37 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 58 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 38 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 57 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 39 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 59 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Pia Viitanens förslag nr 40 och Kari Uotilas förslag nr 41 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 41 mot förslag nr 40 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Pia Viitanens förslag nr 40 "ja", Kari Uotilas förslag nr 41 "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 25 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag nr 40. 
2) Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 40 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 58 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Kari Uotilas förslag nr 42 och Pia Viitanens förslag nr 43 har samma innehåll och ställs vid omröstning samtidigt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 42 och Pia Viitanens förslag nr 43 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 58 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Matti Semis förslag nr 44 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 58 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Pia Viitanens förslag nr 45 och Kari Uotilas förslag nr 46 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 46 mot förslag nr 45 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Pia Viitanens förslag nr 45 "ja", Kari Uotilas förslag nr 46 "nej".
Omröstningsresultat: 159 ja, 27 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag nr 45. 
2) Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 45 "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 68 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 47 "nej".
Omröstningsresultat: 169 ja, 13 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 49 "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 25 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Touko Aaltos förslag nr 50, Pia Viitanens förslag nr 51, Kari Uotilas förslag nr 52, Carl Haglunds förslag nr 53 och Peter Östmans förslag nr 54 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 53 och 54 med samma innehåll gemensamt mot förslag nr 52, efter det ställs det segrande mot förslag nr 51, därefter ställs det härvid segrande förslaget mot förslag nr 50 och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag nr 52 "ja", Carl Haglunds förslag nr 53 och Peter Östmans förslag nr 54 "nej".
Omröstningsresultat: 173 ja, 14 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag nr 52. 
2) Pia Viitanens förslag nr 51 "ja", Kari Uotilas förslag nr 52 "nej".
Omröstningsresultat: 161 ja, 26 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag nr 51. 
3) Touko Aaltos förslag nr 50 "ja", Pia Viitanens förslag nr 51 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 59 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag nr 50. 
4) Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 50 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 55 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 57 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 56 "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 63 nej; 12 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 57 "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 67 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Satu Taavitsainen /sd avsåg rösta "nej" vid nummer 35. Antero Laukkanen /sd avsåg rösta "nej" vid punkt 2. 
Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 02-06-2017 16:22