Underpunkt i budgeten
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
3.3
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Talman Maria Lohela
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 32. Riksdagen avslutade den allmänna debatten i plenum 16.12.2015. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 
1. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.01.01: Momentet ökas med 1 500 000 euro för att bekämpa svart ekonomi och ekobrottslighet. (Reservation 1) 
2. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.01.02: Momentet ökas med 2 000 000 euro för stöd till personlig sysselsättningsrådgivning för ensamföretagare. (Reservation 1) 
3. Carl Haglund sv understödd av Joakim Strand sv 32.01.02: Momentet ökas med 7 000 000 euro till närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader. (Reservation 4) 
4. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.01.02: Momentet ökas med 10 000 000 euro till närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader. (Reservation 3) 
5. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.01.02: Momentet ökas med 10 000 000 euro för att utveckla nya modeller för företagsverksamhet inom tjänstesektorn. (Reservation 1) 
6. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 32.20.06: Momentet ökas med 1 500 000 euro till omkostnaderna för Innovationsfinansieringsverket Tekes. (Reservation 5) 
7. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.20.06: Momentet ökas med 1 740 000 euro till omkostnaderna för Innovationsfinansieringsverket Tekes. (Reservation 3) 
8. Hanna Sarkkinen vänst understödd av Katja Hänninen vänst 32.20.40: Momentet ökas med 1 000 000 euro för att utveckla forskningen vid Oulun Eteläisen Instituutti och för att finansiera den första pilotfasen av projektet Laguna. (BM 281) 
9. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 32.20.40: Momentet ökas med 10 000 000 euro till bidrag från Tekes. (BM 315) 
10. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 32.20.40: Momentet ökas med 23 000 000 euro för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 5) 
11. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Joakim Strand sv 32.20.40: Momentet ökas med 30 000 000 euro för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 4) 
12. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.20.40: Momentet ökas med 70 000 000 euro för att stödja verksamheten vid Tekes. (Reservation 1) 
13. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.20.40: Förslag till uttalande: "År 2016 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp på högst 331 015 000 euro (fullmakt)." (Reservation 3) 
14. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.20.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bevara och på sikt trygga innovationssystemet och åtgärder för att trygga toppkompetens och möjligheter för högteknologiska företag att få hjälp med att skapa framgång." (Reservation 1) 
15. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.20.41: Momentet ökas med 5 000 000 euro för att främja turismen till Finland. (Reservation 1) 
16. Mika Kari sd understödd av Ville Skinnari sd 32.20.42: Momentet ökas med 1 000 000 euro för pilotförsök med en tillväxtkorridor vid järnvägsbanan i Lahtis. (BM 122) 
17. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 32.20.42: Momentet ökas med 3 000 000 euro för programmet Innovativa städer (INKA). (BM 316) 
18. Carl Haglund sv understödd av Joakim Strand sv 32.20.43: Momentet ökas med 300 000 euro till internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt. (Reservation 4) 
19. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.20.43: Momentet ökas med 7 400 000 euro till internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt. (Reservation 3) 
20. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.20.43: Momentet ökas med 17 000 000 euro för en ny handlingsmodell för exporten. (Reservation 1) 
21. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.20.43: Förslag till uttalande: "Utskottet har ändrat anslaget till reservationsanslag 3 år. Anslaget får användas enligt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010)." (Reservation 3) 
22. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 32.20.49: Momentet ökas med 10 000 000 euro för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 5) 
23. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.20.82: Momentet ökas med 10 000 000 euro för att införa Finnveras nya juniorlån. (Reservation 1) 
24. Ilkka Kantola sd understödd av Katja Taimela sd 32.20: Ett anslag på 2 000 000 euro avsätts på ett nytt moment för att stödja innovationsverksamhet inom skeppsbyggnad. (BM 111) 
25. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Joakim Strand sv 32.30.01: Anslaget till arbets- och näringsbyråernas omkostnader minskas med 25 000 000 euro. (Reservation 4) 
26. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.30.01: Momentet ökas med 28 000 000 euro för att förhindra att ungdomsgarantin avvecklas. (Reservation 1) 
27. Katja Taimela sd understödd av Ilkka Kantola sd 32.30.45: Momentet ökas med 3 000 000 euro för den akuta strukturomvandlingen i Salo ekonomiska region. (BM 298) 
28. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Joakim Strand sv 32.30.51: Momentet ökas med 15 000 000 euro till privat arbetsförmedling. (Reservation 4) 
29. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 32.30.51: Momentet ökas med 30 000 000 euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. (Reservation 5) 
30. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 32.30.51: Momentet ökas med 50 000 000 euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. (BM 102) 
31. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.30.51: Momentet ökas med 69 840 000 euro till offentlig arbetskrafts- och företagsservice för att bedriva aktiv arbetskraftspolitik, trygga en övergångsarbetsmarknad, satsa på läroavtalsutbildning och förhindra utslagning. (Reservation 1) 
32. Jari Myllykoski vänst understödd av Katja Hänninen vänst 32.30.51: Momentet ökas med 87 000 000 euro, varav 57 000 000 euro till mervärdesskatt och 30 000 000 euro till att genomföra och utveckla ungdomsgarantin. (Reservation 3, BM 208) 
33. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.30.51: Momentet ökas med 87 000 000 euro, varav 30 000 000 euro till att genomföra och utveckla ungdomsgarantin. (Reservation 3) 
34. Sirpa Paatero sd understödd av Anneli Kiljunen sd 32.30.64: Momentet ökas med 3 500 000 euro för den investering i projektet Kymiring som den digitala företagsmiljön, förarutbildningen och övningskörningen kräver. (BM 248) 
35. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.40.01: Momentet ökas med 1 500 000 euro till konkurrens- och konsumentverkets omkostnader för att bekämpa svart ekonomi och ekobrottslighet. (Reservation 1) 
36. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 32.60.40: Momentet ökas med 5 000 000 euro till energistöd. (Reservation 5) 
37. Touko Aalto gröna understödd av Antero Vartia gröna 32.60.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att gallra ut skattestöd som är skadliga för miljön." (Reservation 2) 
38. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.60.43: Momentet ökas med 80 000 000 euro för att införa ett system för kompensation av indirekta kostnader av utsläppshandeln. (Reservation 1) 
39. Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd 32.60.45: Momentet ökas med 10 000 000 euro till investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik. (Reservation 5) 
40. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 32.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att det under budgetåret bereds ett nytt stödsystem för förnybar energi som träder i kraft i början av 2017. Systemet ska vara uppbyggt så att det genereras så mycket ny kapacitet som möjligt av energi producerad med förnybara energikällor med lägsta möjliga koldioxidutsläpp och med största möjliga kostnadseffektivitet." (Reservation 3) 
41. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32.70.03: Momentet ökas med 3 000 000 euro för att främja integration och sysselsättning av invandrare. (Reservation 1) 
42. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar /gröna 32.70.03: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur anslagen för integration av invandrare och främjande av deras sysselsättning räcker till och vid behov skrider till ytterligare åtgärder." (Reservation 2) 
43. Carl Haglund sv understödd av Joakim Strand sv 32.70.30: Momentet ökas med 8 750 000 euro för statliga ersättningar till kommunerna. (Reservation 4) 
44. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att effektivisera bekämpningen av svart ekonomi." (Reservation 1) 
45. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att införa en kommunbaserad sysselsättningsmodell." (Reservation 1) 
46. Pia Viitanen sd understödd av Tarja Filatov sd 32: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att införa Rinnes sysselsättningsmodell." (Reservation 1) 
47. Carl Haglund sv understödd av Joakim Strand sv 32: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att utreda en modell för lärlingsavtal och minijobb, där unga under 30 lättare får jobb exempelvis genom rätt att tjäna 500 euro månatligen utan att bidrag eller andra förmåner påverkas, samtidigt som arbetsgivarna får rätt till lägre avgifter när de anställer en ung person." (Reservation 4) 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 1 "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 70 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Sari Tanus /kd anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 2 "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 59 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Carl Haglunds förslag nr 3 och Kari Uotilas förslag nr 4 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 4 mot förslag nr 3 och därefter det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Carl Haglunds förslag nr 3 "ja", Kari Uotilas förslag nr 4 "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 26 nej; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Carl Haglunds förslag nr 3. 
2) Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 3 "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 35 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 5 "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 51 nej, 7 avstår; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Peter Östmans förslag nr 6 och Kari Uotilas förslag nr 7 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 7 mot förslag nr 6 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Peter Östmans förslag nr 6 "ja", Kari Uotilas förslag nr 7 "nej".
Omröstningsresultat: 152 ja, 34 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag nr 6. 
2) Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 6 "nej".
Omröstningsresultat: 146 ja, 39 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag nr 8 "nej".
Omröstningsresultat: 165 ja, 18 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Touko Aaltos förslag nr 9, Peter Östmans förslag nr 10, Anna-Maja Henrikssons förslag nr 11 och Pia Viitanens förslag nr 12 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 12 mot förslag nr 11, därefter ställs det segrande förslaget mot förslag nr 10, efter det ställs det härvid segrande förslaget mot förslag nr 9 och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Anna-Maja Henrikssons förslag nr 11 "ja", Pia Viitanens förslag nr 12 "nej".
Omröstningsresultat: 140 ja, 46 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anna-Maja Henrikssons förslag nr 11. 
2) Peter Östmans förslag nr 10 "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 11 "nej".
Omröstningsresultat: 130 ja, 55 nej; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag nr 10. 
3) Touko Aaltos förslag nr 9 "ja", Peter Östmans förslag nr 10 "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 59 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag nr 9. 
4) Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 9 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 13 "nej".
Omröstningsresultat: 173 ja, 13 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Satu Taavitsainens /sd anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 14 "nej.
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 15 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 58 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mika Karis förslag nr 16 "nej".
Omröstningsresultat: 168 ja, 14 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 17 "nej".
Omröstningsresultat: 150 ja, 35 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Carl Haglunds förslag nr 18 och Kari Uotilas förslag nr 19 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 19 mot förslag nr 18 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Carl Haglunds förslag nr 18 "ja", Kari Uotilas förslag nr 19 "nej".
Omröstningsresultat: 159 ja, 26 nej; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Carl Haglunds förslag nr 18. 
2) Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 18 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 35 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 20 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 58 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 21 "nej".
Omröstningsresultat: 169 ja, 17 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 22 "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 39 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 23 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 57 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Nasima Razmyars / sd anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Ilkka Kantolas förslag nr 24 "nej".
Omröstningsresultat: 155 ja, 31 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 25 "nej".
Omröstningsresultat: 177 ja, 9 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 26 "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 60 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Tarja Filatovs anmälan att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Katja Taimelas förslag nr 27 "nej".
Omröstningsresultat: 167 ja, 18 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 28 "nej".
Omröstningsresultat: 177 ja, 9 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Peter Östmans förslag nr 29, Touko Aaltos förslag nr 30 och Pia Viitanens förslag nr 31 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 31 mot förslag nr 30, därefter det segrande förslaget mot förslag nr 29 och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Touko Aaltos förslag nr 30 "ja", Pia Viitanens förslag nr 31 "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 45 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Touko Aaltos förslag nr 30. 
2) Peter Östmans förslag nr 29 "ja", Touko Aaltos förslag nr 30 "nej".
Omröstningsresultat: 128 ja, 58 nej; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag nr 29. 
3) Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 29 "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 63 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jari Myllykoskis förslag nr 32 "nej".
Omröstningsresultat: 157 ja, 26 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Sanna Marins /sd anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 33 "nej".
Omröstningsresultat: 161 ja, 25 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Sirpa Paateros förslag nr 34 "nej".
Omröstningsresultat: 173 ja, 9 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 35 "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 57 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 36 "nej".
Omröstningsresultat: 167 ja, 18 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 37 "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 36 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 38 "nej".
Omröstningsresultat: 133 ja, 43 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 39 "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 33 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 40 "nej".
Omröstningsresultat: 149 ja, 34 nej, 1 avstår; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 41 "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 67 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 42 "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 68 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 43 "nej".
Omröstningsresultat: 175 ja, 9 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 44 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 46 "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 58 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 46 "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 58 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 47 "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 21 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Tytti Tuppurainen /sd avsåg rösta "nej" vid punkt 8, Maria Tolppanen /saf avsåg rösta "ja" vid det första ärendet under huvudtiteln, Leena Meri avsåg rösta "ja"vid punkt 63. 
Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 02-06-2017 16:28