Underpunkt i budgeten
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
3.4
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Talman Maria Lohela
Riksdagen avslutade den allmänna debatten i plenum 16.12.2015. Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 33. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 
1. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.02.07: Momentet för omkostnaderna för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet ökas med 2 300 000 euro för bekämpande av grå ekonomi. (Reservation 1) 
2. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 33.03.04: Momentet för omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd ökas med 3 000 000 euro. (Reservation 3) 
3. Heli Järvinen gröna understödd av Touko Aalto gröna 33.03.50: Momentet ökas med 5 000 000 euro till Institutet för hälsa och välfärd. (BM 103) 
4. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.03.63: Momentet ökas med 2 500 000 euro för att stärka ungdomsgarantin. (Reservation 1) 
5. Mikaela Nylander sv understödd av Eva Biaudet sv 33.03: Under ett nytt moment anvisas 100 000 euro för omkostnader för ett samordnande organ för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. (BM 222) 
6. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.03: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ofördröjligen följer riksdagens tidigare beslut och gör en analys av hur reformeringen av forskningsinstituten påverkat forskningens kvalitet och en bedömning av eventuella åtgärder för att trygga högkvalitativ forskning och hållbar finansiering." (Reservation 1) 
7. Carl Haglund sv understödd av Anna-Maja Henriksson sv 33.10.50: Momentet ökas med 120 000 euro för moderskapsförpackningar till asylsökande. (Reservation 4) 
8. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.10.51: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att höja barnbidraget enligt index och låter indexet ligga kvar på den tidigare nivån för att undvika en negativ indexjustering nästa år." (Reservation 1) 
9. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.10.54: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att justera de högsta godkända boendeutgifterna i enlighet med hyresindex och för att bidraget inte heller på annat sätt försämras 2016." (Reservation 1) 
10. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.10.54: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återställa de tidigare grunderna för bostadsbidraget." (Reservation 2) 
11. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33.10.54: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bedöma pensionärernas ekonomiska helhetssituation." (Reservation 4) 
12. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.10.60: Momentet ökas med 5 000 000 euro för omkostnader för socialskyddsfonderna. (Reservation 2) 
13. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.10.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer Folkpensionsanstaltens lagstadgade verksamhet och klienternas rättssäkerhet och att den vid behov anvisar ytterligare medel för verksamheten." (Reservation 1) 
14. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.20.31: Momentet ökas med 2 270 000 euro för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (Reservation 1) 
15. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33.20.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att systemet med inkomstrelaterad dagpenning utvecklas så att det blir mer sporrande genom att stödet betalas under en kortare tid men stödbeloppet höjs något under de första 100 dagarna av arbetslöshetsperioden." (Reservation 4) 
16. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.20.52: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen har tillräcklig beredskap för kostnaderna för arbetslösheten." (Reservation 1) 
17. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.20.56: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att hålla kvar villkoren för alterneringsledigheten på 2015 års nivå." (Reservation 1) 
18. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.20.56: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skrider till behövliga åtgärder för att återställa villkoren för alterneringsledighet till en nivå som inte leder till minskat utnyttjande av ledigheten." (Reservation 2) 
19. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 33.30.60: Momentet ökas med 9 000 000 euro för behovsprövad rehabilitering. (Reservation 3) 
20. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33.30.60: Momentet ökas med 10 000 000 euro för rehabilitering. (Reservation 4) 
21. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sv 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att klienternas läkemedelskostnader inte ska stiga mer än vad som beslutats genom lag som stadfästs 20.3.2015 och för att självriskerna för reseersättningar ska hållas kvar på 2015 års nivå." (Reservation 1) 
22. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att återställa de tidigare villkoren för läkemedelsersättningar." (Reservation 2) 
23. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar beslutet om nedskärning av läkemedelsersättningar helt och hållet och inriktar de anslag som frigörs av reformen av systemet för läkemedelsersättningarna till att sänka det årliga högkostnadsskyddet." (Reservation 5) 
24. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återställa den tidigare självrisken för reseersättningar." (Reservation 2) 
25. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tryggar resurserna för den offentliga servicen så att tillgången till vård bibehålls och att regeringen inte gör nedskärningar i läkar- och tandläkarersättningarna innan beslut fattats om reformen av finansieringen av social- och hälsovården." (Reservation 1) 
26. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sänka FPA-ersättningarna för privatläkararvoden." (Reservation 2) 
27. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar nedskärningen av ersättningar för privata läkartjänster." (Reservation 5) 
28. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att systemet med behovsprövad rehabilitering stärks på så sätt som avtalats vid beredningen av den s.k. AURA-rehabiliteringen." (Reservation 1) 
29. Pia Viitanen sd Tuula Haatainen sd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att celiakier också i fortsättningen ska få kostersättningen på samma sätt som 2015." (Reservation 1) 
30. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återinföra kostersättningen." (Reservation 2) 
31. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bevarar kostersättningen till fullt belopp." (Reservation 5) 
32. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen genomför indexjusteringarna av maximibeloppen för boendekostnader i anslutning till bostadsbidraget för pensionstagare och därigenom tryggar nivån för bostadsbidraget för pensionstagare." (Reservation 1) 
33. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bostadsbidraget för pensionstagare 2016 ska följa ökningen av boendekostnaderna." (Reservation 2) 
34. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen behåller bistadsbidraget för pensionstagare till fullt belopp och att de högsta beloppen för boendeutgifter för pensionärer höjs på behörigt sätt 2016." (Reservation 5) 
35. Peter Östman kd understödd av Sari Tanus kd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen gör en extra förhöjning i garantipensionen." (Reservation 5) 
36. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar i bruk arbetspensionsfondernas EMU-buffert och i ett trepartssamarbete bereder en temporär sänkning av arbetspensionspremierna för åren 2016–2018 och utarbetar en plan för hur bufferten ska återställas på behövlig nivå." (Reservation 1) 
37. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.60.31: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder vårdreformen öppet och i dialog med oppositionen och det civila samhället och att den avsätter pengar för detta, i förekommande fall utanför ramen." (Reservation 1) 
38. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.60.32: Momentet ökas med 5 000 000 euro till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå. (BM 8) 
39. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 33.60.32: Momentet ökas med 5 000 000 euro till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå. (Reservation 3) 
40. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.60.33: Momentet ökas med 6 000 000 euro för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning. (Reservation 2) 
41. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33.60.35: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att kopplingen mellan utkomststödet och ensamförsörjartillägget till barnbidraget slopas." (Reservation 4) 
42. Pia Viitanen sd understödd av Susanna Huovinen sd 33.60.36: Momentet ökas med 120 000 euro för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska. (BM 243) 
43. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33.60.52: Momentet ökas med 2 800 000 euro för att utöka antalet skyddshemsplatser och för kostnaderna för en hjälptelefon. (Reservation 1) 
44. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 33.60.52: Momentet ökas med 10 000 000 euro för att trygga den nuvarande verksamheten på skyddshemmen och för att gradvis öka antalet platser till 530. (Reservation 3) 
45. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.60.52: Momentet ökas med 28 450 000 euro för utgifterna för skyddshemsverksamhet. (BM 15) 
46. Mikaela Nylander sv understödd av Eva Biaudet sv 33.60: Momentet ökas med 500 000 euro för statsbidrag till samkommunerna för sjukvårdsdistrikten för kostnader för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och ungdomar samt för kostnader för utveckling av de kommunala mentalvårdstjänsterna. (BM 223) 
47. Stefan Wallin sv understödd av Carl Haglund sv 33.70.20: Momentet ökas med 1 000 000 euro för gratis vaccin för Pargasbor mot fästingburen hjärninflammation (TBE). (BM 339) 
48. Touko Aalto gröna understödd av Ozan Yanar gröna 33.70.20: Momentet ökas med 5 000 000 euro för anskaffning av vaccin. (Reservation 2) 
49. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att verksamheten med sjukhus som har jour dygnet runt ordnas på lika villkor i hela landet." (Reservation 4) 
50. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden, så att det numeriska kravet på cirka 1 000 förlossningar per år upphävs." (Reservation 4) 
51. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att medborgarnas språkliga rättigheter säkerställs i samband med social- och hälsovårdsreformen." (Reservation 4) 
52. Anna-Maja Henriksson sv understödd av Carl Haglund sv 33: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för införande av ett gemensamt kostnadstak inom hälso- och sjukvården." (Reservation 4) 
53. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ofördröjligen gör en samlad analys av vad nedskärningarna, åtstramningarna och avgiftshöjningarna kostar vårt samhälle och hur individens och olika människogruppers ställning och sociala välfärd påverkas och att den utifrån det vidtar åtgärder för att hindra ojämlikheten från att öka." (Reservation 1) 
54. Pia Viitanen sd understödd av Tuula Haatainen sd 33: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder temporär lagstiftning som innebär att de förmåner som är knutna till folkpensions- och konsumentprisindex inte minskar i enlighet med indexen 2016." (Reservation 1) 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 1 "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 56 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 2 "nej".
Omröstningsresultat: 156 ja, 24 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Heli Järvinens förslag nr 3 "nej".
Omröstningsresultat: 154 ja, 25 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 4 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 71 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mikaela Nylanders förslag nr 5 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 69 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 6 "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 72 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Carl Haglunds förslag nr 7 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 68 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 8 "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 63 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 9 "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 63 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 10 "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 62 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 11 "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 72 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 12 "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 25 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 13 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 67 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Peter Östmans /kd anmälan att han avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 14 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 15 "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 22 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 16 "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 61 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 17 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 18 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 71 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Kari Uotilas förslag nr 19 och Anna-Maja Henrikssons förslag nr 20 gäller samma anslag. Vid omröstning ställs först förslag nr 20 mot förslag nr 19 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
1) Kari Uotilas förslag nr 19 "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 20 "nej".
Omröstningsresultat: 159 ja, 24 nej; 16 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag nr 19. 
2) Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag nr 19 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 71 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 21 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 22 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 23 "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 41 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 24 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 71 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 25 "nej".
Omröstningsresultat: 122 ja, 60 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Mikko Kärnäs /cent anmälan att han avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 26 "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 26 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 27 "nej".
Omröstningsresultat: 178 ja, 6 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 28 "nej".
Omröstningsresultat: 113 ja, 69 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 29 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 30 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 31 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 32 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 33 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 34 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 68 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag nr 35 "nej".
Omröstningsresultat: 154 ja, 30 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 36 "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 37 nej, 8 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 37 "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 68 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Touko Aaltos förslag nr 38 och Kari Uotilas förslag nr 39 har samma innehåll så de ställs vid omröstning samtidigt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 38 och Kari Uotilas förslag nr 39 "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 25 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 40 "nej".
Omröstningsresultat: 159 ja, 26 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 41 "nej".
Omröstningsresultat: 154 ja, 25 nej, 6 avstår; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 42 "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 69 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Maria Lohela
Pia Viitanens förslag nr 43, Kari Uotilas förslag nr 44 och Touko Aaltos förslag nr 45 gäller samma anslag. Vid omröstningarna ställs först förslag nr 45 mot förslag nr 44, därefter ställs det segrande förslaget mot förslag nr 43 och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Kari Uotilas förslag nr 44 "ja", Touko Aaltos förslag nr 45 "nej".
Omröstningsresultat: 170 ja, 15 nej; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag nr 44. 
2) Pia Viitanens förslag nr 43 "ja", Kari Uotilas förslag nr 44 "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 25 nej; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens förslag nr 43. 
3) Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 43 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 69 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mikaela Nylanders förslag nr 46 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 73 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Stefan Wallins förslag nr 47 "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 21 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Touko Aaltos förslag nr 48 "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 24 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 49 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 72 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 50 "nej".
Omröstningsresultat: 152 ja, 28 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 51 "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 73 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag nr 52 "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 73 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 53 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 70 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag nr 54 "nej".
Omröstningsresultat: 126 ja, 56 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Sanna Marin /sd avsåg rösta "ja" vid omröstning 2. Sari Tanus /kd avsåg rösta "ja" vid punkt 37 och "nej" vid punkt 40. 
Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 02-06-2017 16:30