Punkt i protokollet
PR
84
2015 rd
Plenum
Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2015 rd. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 22-05-2017 15:30