Senast publicerat 04-06-2021 18:55

Punkt i protokollet PR 84/2015 rd Plenum Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27

6.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2015 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 17/2015 rd. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände förslaget till ändring av riksdagens räkenskapsstadga i talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.