Punkt i protokollet
PR
85
2019 rd
Plenum
Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 20/2019 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2019. 
Nu ska riksdagen rösta om huvudtitlarna. 
 
Senast publicerat 05-03-2020 15:39