Senast publicerat 06-06-2021 02:25

Punkt i protokollet PR 85/2020 rd Plenum Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 60/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.6.2020.