Senast publicerat 06-06-2021 02:25

Punkt i protokollet PR 85/2020 rd Plenum Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38

8.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 22/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020.