Senast publicerat 06-06-2021 02:25

Punkt i protokollet PR 85/2020 rd Plenum Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38

9.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 23/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020.