Punkt i protokollet
PR
89
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.9.2017 kl. 14.01
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 8/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. Allmänna debatten och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.9.2017. Nu fortsätter den allmänna debatten. 
Ingen fortsättning på den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 269/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 19-09-2017 18:54