Punkt i protokollet
PR
9
2016 rd
Plenum
Onsdag 17.2.2016 kl. 13.59—18.10
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.2.2016. 
Under debatten har Antero Laukkanen understödd av Laura Huhtasaari föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 42 nej; 51 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 65/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 26-10-2016 13:36