Senast publicerat 05-06-2021 13:37

Punkt i protokollet PR 9/2018 rd Plenum Tisdag 20.2.2018 kl. 14.05—18.19

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
18.10 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessään ehdottaman lainsäädännön keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen ja säädöspohjan luominen tiedustelulle. Tämä on hyvä pohja esitykselle, jopa niin hyvä, että sen kannattaminen on isänmaallinen teko. 

Hallituksen esityksen myötä uudet tiedusteluvaltuudet olisivat vain suojelupoliisin käytössä ja voimassa myös ulkomailla. Uuden lainsäädännön myötä tietoa voidaan hankkia paremmin sellaisista hankkeista tai toiminnoista, jotka uhkaavat Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti. Kun ajatellaan, mitä hyötyä tästä olisi tavalliselle kansalaiselle, niin voidaan sanoa, että kansallista turvallisuutta horjuttavat teot vaikuttavat viime kädessä tavallisiin kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa. Terroritekojen uhrit voivat olla myös yksilöitä, yksittäisiä kansalaisia. Esimerkiksi vakoilulla on kansantaloutta heikentäviä vaikutuksia, jotka saattavat heijastua jopa työllisyystilanteeseen. Tietoliikennetiedustelun avulla turvataan vakaata ja demokraattista yhteiskuntaa, mikä on kaikkien suomalaisten edun mukaista. 

Ehkä joku miettii myös, kohdistuuko tiedustelu juuri hänen sähköposteihinsa tai puheluihinsa. Kysymys ei kuitenkaan ole jatkossakaan massavalvonnasta vaan kohdennetusta tiedustelusta. Tarkoituksena on, että rajatuin hakukriteerein haetaan suojelupoliisin tehtävien kannalta olennainen viestiliikenne. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tarkasti siitä, miten kohdentaminen tapahtuu. Totta kai tietoliikennetiedustelussa viranomaisille tulee viestiliikenteen seassa myös sellaista tietoa, joka ei liity kansallista turvallisuutta uhkaavaan tilanteeseen. Tällaisessa tapauksessa tieto hävitettäisiin esityksen myötä heti. Rehelliselle kansalaiselle ei tule jatkossakaan mitään negatiivisia muutoksia, vaikka tämä esitys hyväksytään. Ainoastaan hänen oma turvallisuutensa paranee, ja se on hänen etunsa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.