Punkt i protokollet
PR
9
2020 rd
Plenum
Onsdag 19.2.2020 kl. 13.59—18.38
7
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 e § i lagen om hemkommun
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
Debatt
17.23
Ritva
Elomaa
ps
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kysymys on lakialoitteen kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta. Tässä lakialoitteessa ehdotan kotikuntalain muuttamista siten, että Digi- ja väestötietoviraston, eli viime vuoden loppuun asti maistraattina tunnetun organisaation, olisi toimitettava henkilön sille tekemän muuttoilmoituksen sisältämät tiedot asunto-osakeyhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle.  
Kaikkien meidän tulee osoitteemme muuttuessa tehdä muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle. Muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon hän muuttaa, muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot sekä tieto huoneiston hallintaperusteesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taloyhtiöt saisivat tiedot yhtiöön muuttajasta tai muuttajista. Näin voitaisiin varmistua asukkaiden henkilöllisyydestä ja saataisiin merkittyä kätevästi asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun asukkaiden oikeat tiedot.  
Tällä hetkellä Digi- ja väestötietovirastolla ei ole velvollisuutta toimittaa asiakastietoja isännöitsijälle tai taloyhtiön johdolle. Digi- ja väestötietoviraston velvollisuudesta toimittaa muuttoilmoituksen sisältämät tiedot asunto-osakeyhtiön johdolle ja isännöitsijälle seuraisi, että yhtiö saisi automaattisesti ajantasaisen tiedon yhtiöön muuttajasta tai muuttajista. Tarkoituksena on varmistua yhtiössä asuvien ihmisten henkilöllisyydestä. Muutoksella pyritään vaikuttamaan asukkaiden turvallisuudentunteeseen. Lisäksi muutoksella olisi käytännöllinen positiivinen vaikutus, kun asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun olisi mahdollista merkitä oikeat tiedot asukkaista ilman asukkaan yhtiölle tekemää eri ilmoitusta.  
Arvoisa puhemies! Mielestäni henkilörekisterien ylläpito ja tietojen asianmukainen käsittely ei aiheuta merkittäviä käytännön haasteita tai mahdottomia lisäkustannuksia. Sen sijaan ehdotetulla uudistuksella olisi merkittäviä vaikutuksia asukkaiden turvallisuudentunteeseen, koska tiedettäisiin paremmin, keitä rapussa majailee. Lakimuutos hankaloittaisi osaltaan myös rikollisten tai vaikka laittomasti maassa olevien piileksimistä. Tämä ongelma korostuu suurissa kaupungeissa, kerrostaloissa, joissa asukkaat eivät tunne niin hyvin toisiaan. — Kiitos.  
17.26
Pasi
Kivisaari
kesk
Arvoisa herra puhemies! Edustaja Elomaa on uuttera ja ahkera kansanedustaja, ja taas hän on sinänsä hyvällä asialla. Tässä aloitteessahan on kyse siis siitä, että maistraatin tai nykyisin siis Digi- ja väestötietoviraston tulisi ilmoittaa muuttoilmoitukseen vastaamisen jälkeen asuntoyhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle muuttavan henkilön tai henkilöiden nimet. 
Tällä toki ilman muuta varmistettaisiin henkilöllisyys. Se lisäisi varmasti myöskin tällaista taloyhtiöiden asukasturvallisuutta, kenties asumisviihtyvyyttä. Tämä kaikki, jos oikein ymmärsin, tehtäisiin siis ilman asukkaan omaa ilmoitusta. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että se on erittäin tärkeää, siis tietoisuus ja tieto siitä, kuka asunnossa oikeasti asuu. Se on totta kai äärimmäisen tärkeää olla tiedossa, koska juuri kuten edustaja Elomaa kuvasi, näihin asioihin liittyy väärinkäytöksiä. 
Lakialoitteessa siis sinänsä ei ole mitään pahaa, mutta itse pohdin näitten — käytän nyt sanaa maistraatti, jotenkin se soljuu suussa paremmin — maistraattien resursseja. Siis asunto-osakeyhtiöitä on ymmärtääkseni 89 000 kappaletta, ja esimerkiksi vuonna 18 muutti 288 000 ihmistä kuntien välillä ja kuntien sisällä taas noin 595 000 ihmistä. Pohdin sitä, mikä mahdollisuus, siis tällainen realistinen resurssimahdollisuus, näillä maistraateilla on tähän toimintaan. Itse pohdin sitä, että tässä täytyisi olla tällainen aika mittava ja massiivinen digitaalinen alusta, joka mahdollistaisi tiedonsiirron, mutta näköpiirissä ei tietenkään tällä hetkellä sellaista ole. Eli lähinnä tämä resursointi, siis realismi, tässä ottaa silmään ja korvaan: onko tämä niin kuin käytännön toimissa mahdollista. 
17.28
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaisten edustaja Ritva Elomaa on tehnyt erittäin hyvän ja tärkeän lakialoitteen, jossa esitetään, että muuttajan ilmoitusvelvollisuudesta seuraisi se, että maistraatin olisi toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä muuttoilmoituksen vastaanottamisen jälkeen asunto-osakeyhtiölain 7 luvussa tarkoitetulle yhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle. 
Tämän lakialoitteen ajatuksena on aivan varmasti juurikin se, että asukasturvallisuus ja mielekkyys lisääntyisi ja ihmiset siellä omissa kodeissaan tietäisivät, keitä mahdollisesti siellä samassa ja yhteisessä portaikossa asuu— ketkä asuvat siinä samassa talossa. 
Tammikuussa uutisoitiin hämäräbisneksestä muun muassa Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Täällä on lukuisia vuokra-asuntoja, joita on käytetty muun muassa huumeiden välivarastoina tai niissä on majoitettu ilman laillista oleskeluoikeutta maassa olevia ja käännytyspäätöksen saaneita ihmisiä. Tästä on ruvettu tekemään ihan bisnestä, eli majoituksen hinta yöltä on ollut jopa 200 euroa. Eli tällaisia hämärämarkkinoita voi myös olla siellä asuntojen takana, ja tällaisella bisneksellä tienataan jopa 200 000 euroa sitten niiltä, jotka sitä asuntoa tarvitsevat. 
Tämä on erittäin tärkeä lakialoite, joka toivottavasti etenee ja saa ansaitsemansa huomion sitten valiokunnassa. On tärkeä tietää, keitä siellä yhteisessä talossa asuu ja millainen sen asukasturvallisuus on. 
17.30
Mari
Rantanen
ps
Arvoisa puhemies! Pidän tätä lakialoitetta erittäin hyvänä ja kannatettavana. Totean tähän edustaja Kivisaaren puheenvuoroon sen verran, että tämä muuttoilmoitusvelvollisuus on poistunut vuonna 94, johon asti se oli, jolloin voitiin nämä talonkirjat tehdä. Nyt vain ilmoitetaan lukumäärä, joka asunnossa asuu.  
Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin Ylen eilen tekemän ison jutun juurikin näistä väärinkäytöksistä, joihin edustaja Juvonen viittasi. Yle uutisoi, että jopa satoja vuokra-asuntoja olisi ulkomaisilla bulvaaneilla tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, jossa siis huudetaan asuntopulaa. Ja nyt täällä on tekaistuja henkilöllisyyksiä, on valtakirjoilla haettu avaimia. Tämä edustaja Elomaan lakialoite taklaisi tietyllä tapaa juuri tällaista toimintaa. Niin kuin todettu, näissä on käytetty huumausaineita, on pimeitä vuokralaisia, on majoitettu laittomasti maassa olevia. Voisi jotenkin kuvitella, että tavalla tai toisella tämän tyyppinen toiminta täytyisi saada loppumaan, koska jos ajatellaan, että meillä on tuhansia ihmisiä asuntojonossa pelkästään Helsingissäkin, niin tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta, että näitä vähiä vuokra-asuntoja voidaan käyttää tällä tavalla hyväksi. Siinä mielessä olisi hyvä, että isännöitsijälle menisi ilmoitus, jolloin myöskin hänellä olisi tieto, keitä siellä pitäisi asua, ja silloin näihin väärinkäytöksiin olisi helpompi puuttua. En osaa ottaa siihen kantaa, millä tavoin tämä on mahdollista, mutta tänä päivänä puhutaan paljon digitalisaatiosta, ja voisi kuvitella, että tämän tyyppiset asiat olisivat varmasti ratkaistavissa digitalisaation avulla, jolloin virastot ja asunto-osakeyhtiöt pystyisivät keskustelemaan keskenään sähköisesti. — Kiitos. 
17.32
Veijo
Niemi
ps
Arvoisa puhemies! Olen itse tuolla Tampereella kahdessakin kerrostaloyhtiössä hallituksen puheenjohtajana. Pidän edustaja Elomaan aloitetta todella hyvänä, en pelkästään turvallisuuden kannalta vaan myöskin yhdenvertaisuuden kannalta. Nimittäin vanhemmissa taloyhtiöissä, joissa ei ole vesimittareita, perustuu vesimaksu asukkaiden määrään, ja tämä on jatkuva ongelma kerrostaloyhtiöissä, joissa voi olla huomattavasti enemmän asukkaita osakkeessa kuin mitä ilmoitetaan vesimaksun perusteeksi. Tästä tulee iso epäkohta muita asukkaita kohtaan, jos jossakin huoneistossa voi olla viisi asukasta ja maksetaan vain yhtä vesimaksua ja kuitenkin taloyhtiö joutuu maksamaan kuutioista tämän vesimaksun. Tämä olisi hyvä aloite, jos tämä etenisi. 
17.33
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kiitän edustajia Kivisaari, Juvonen, Rantanen ja Niemi puheenvuoroista ja positiivisuudesta tämän lakialoitteen suhteen. Edustaja Kivisaari nosti maistraatin mahdolliset resurssit hoitaa tämä asia eteenpäin. Tietysti täytyy tätäkin miettiä, mutta mielestäni digiaikana tämä ei ole suuri ongelma, kun ajatellaan kuitenkin, että vastapuolella on turvallisuuden hinta. Ja edustaja Niemi nosti esille vielä tämän yhdenvertaisuuden huoneistojen välillä, asukkaiden välillä. Mutta joka tapauksessa toivon, että lakialoite menisi eteenpäin, ja kiitän tästä keskustelusta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 28-02-2020 15:24