Senast publicerat 27-05-2022 15:27

Punkt i protokollet PR 9/2022 rd Plenum Tisdag 15.2.2022 kl. 14.00—15.27

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2022 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 2/2022 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Allmän debatt, utskottets ordförande, ledamot Grahn-Laasonen. 

Debatt
15.19 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Talousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen 139/2021 eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia sekä 16:ta siihen liittyvää lakia. Lakeihin tehtäisiin ne välttämättömät muutokset, jotka aiheutuvat markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, antamalla kansallista täydentävää sääntelyä soveltamisen tueksi. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista sekä talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. 

Esitys liittyy markkinavalvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston markkinavalvonta-asetukseen 2019/1020, jonka soveltamisen tueksi ja kansallisen markkinavalvontasääntelyn yhdenmukaistamiseksi tarvitaan tosiaan kansallista sääntelyratkaisua. Markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös, sillä asetuksen soveltamisalaan kuuluu 70 EU:n tuotesäädöstä. 

Markkinavalvonta-asetuksesta johtuvat kansalliset säädösmuutostarpeet kohdistuvat laajasti eri tuotesektoreille. Nyt käsiteltävänä oleva esitys sisältää muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan lainsäädännön lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön lainsäädäntöön. 

Markkinavalvontalain soveltamisalan laajentamisen lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset toimivaltaisista markkinavalvontaviranomaisista ja markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksista markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi. Talousvaliokunta toteaa, että esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa viranomaisten nykyistä työnjakoa. 

Markkinavalvontaa koskevien säännösten keskittäminen yhteen lakiin turvaa valiokunnan näkemyksen mukaan markkinavalvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta. Kansallinen sääntelyrakenne vastaa myös paremmin EU:n markkinavalvontasääntelyn rakennetta. Talousvaliokunta pitää tätä tehtyä lainsäädäntöratkaisua perusteltuna. 

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella talousvaliokunta katsoo, että esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyin teknisin muutoksin. Näin ollen siis talousvaliokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 139/2021 sisältyvät 2.—17. lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen. — Kiitos, arvoisa puhemies. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Kiitos, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—17 i proposition RP 139/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.