Senast publicerat 05-06-2021 00:16

Punkt i protokollet PR 90/2016 rd Plenum Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 145/2016 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
20.50 
Kari Kulmala ps :

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan merenmittausaluksia. 

Erityisalusten miehistökustannuksiin ei ole tällä hetkellä voinut saada tukea miehistötukilain nojalla. Ruotsi, kuten moni muukin eurooppalainen maa, on saanut huomattavaa kilpailuetua Suomeen nähden. Esimerkiksi Ruotsi on laajentanut tukiohjelmaansa vuodesta 2014 alkaen siten, että sen tukiohjelma kattaa erityisalukset, kuten merenmittausalukset, merentutkimusalukset sekä väyläalukset. Myös Tanskan ja Hollannin osalta vastaavia tukiohjelman laajennuksia on hyväksytty. Merenmittaus on kansainväliselle kilpailulle erittäin altista, ja tämä epäkohta on heikentänyt tarpeettomasti Suomen lipun alla purjehtivien merenmittausalusten kansainvälistä kilpailukykyä sekä Suomen että Euroopan pohjoisosien vesialueilla. Mikäli tilanne jatkuisi ennallaan, johtaisi se todennäköisesti siihen, että Suomen alueella merenmittausta harjoittavat alukset toimisivat ymmärrettävistä syistä esimerkiksi Panaman lipun alla ja saisivat Suomen aluevesillä toimiessaan toisesta maasta tukea ulkomaan meriliikenteeseen. En pidä tätä millään tavoin Suomen edun mukaisena. 

Nykyinen tilanne koetaan epäkohdaksi suomalaisen merenmittaushenkilöstön työllisyyden, suomalaisen merenmittausosaamisen säilymisen sekä varautumisen ja maanpuolustuksen kannalta, joten näidenkin syiden vuoksi hallituksen esitys on tarpeellinen ja erittäin kannatettava. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.