Senast publicerat 04-06-2021 21:44

Punkt i protokollet PR 90/2016 rd Plenum Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 122/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016.