Punkt i protokollet
PR
90
2018 rd
Plenum
Onsdag 26.9.2018 kl. 14.02—17.20
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
För remissdebatten reserveras 30 minuter. Om vi inte inom den utsatta tiden hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 4. 
Debatt
14.57
Mia
Laiho
kok
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään pelastuslain muuttamista ja väliaikaista muuttamista sekä eräiden muiden lakien muuttamista lähinnä liittyen maakuntauudistukseen ja samalla tehtävien tehtäväsiirtojen osalta. Tässä yhteydessä haluan tuoda esille joitakin kohtia näistä muutoksista. 
Täällä muutetaan Pelastusopistolle kuuluvia tehtäviä, ja siihen liittyen näenkin tärkeänä, että pelastusalan ammattikoulutuksen järjestämiseen Uudellamaalla pitää löytää toimiva ja vähintään nykyjärjestelmää vastaava koulutusmalli, jolla varmistetaan pelastajien saatavuus ja osaaminen myös jatkossa. Pelastajien ammatillisessa peruskoulutuksessa on tärkeää huomioida pääkaupunkiseudun erityisolosuhteet ja suuri väestömäärä. 
Toisena asiana, minkä tuon esille: Tässä ehdotuksessahan on tuotu esille väestönsuojien osalta säätelyn keventämistä niin, että rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia esimerkiksi yhteisen väestönsuojan rakennettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluessa loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy. Sinällänsä keventäminen on hyvä asia, ja ymmärrettävästi meidän varautumisen toimintaympäristö on myöskin muuttunut toisenlaiseksi, mitä silloin aikaisemmin varautumiseen liittyen on näistä väestönsuojista kirjattu. Ne ovat toki kalliita nykyään rakentaa ja nostavat rakennuskustannuksia. Mutta lähinnä, että se perusteltu syy tulisi kirjattua ja myöskin sitten arvioidaan suojapaikkojen tarve sillä alueella niin, että sekä maakunta että pelastusviranomaiset tekevät tässä kohtaa yhteistyötä. 
15.00
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Tämän esityksen asialliset sisällöt ovat kannatettavia. Tässä ehdotetaan muutoksia öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan, pelastustoimen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusvaatimuksiin ja muun muassa sitten väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskeviin säädöksiin. Niissä ei mielestäni ole mitään asiallisesti hätkähdyttävää, mutta sen sijaan tämä prosessi kertoo siitä, miten suurissa ongelmissa sosiaali- ja terveys- ja maakuntauudistus on. Tämä esityshän annetaan sen vuoksi nyt uudestaan, että maakuntauudistus on lykkäytynyt. Maakuntien aloittamisen ajankohtaa siirrettiin vuoden 2021 alkuun, ja jotta nämä esitykset voisivat tulla voimaan, tämä ikään kuin täytyi antaa uudestaan. Tämä kertoo myös osaltaan siitä, kuinka paljon ministeriöiden virkamiehet joutuvat tekemään työtä tämän aika hämmentävän sote- ja maakuntauudistusprosessin kautta. 
Mutta koska tässä on tämä väestönsuojiin ja väestönsuojien rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö myös esillä, haluan todeta sen — kun turvallisuusasiat tänään ovat hyvin paljon esillä — että niin kauan kuin meillä on olemassa Puolustusvoimat, jotka ovat sitä varten, että maamme voi mahdollisesti joutua joskus sotatoimien kohteeksi, niin kauan tarvitaan myös suojia, joilla voidaan sitten tarvittaessa väestöä suojata. Omasta historiastammehan tämän varsin hyvin tiedämme, että ne ovat olleet todellakin tarpeen. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 16-10-2018 10:24