Punkt i protokollet
PR
90
2020 rd
Plenum
Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 41/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 09-06-2020 21:15