Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 90/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten

Regeringens propositionRP 41/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 41/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.