Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 90/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 60/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 60/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.