Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 90/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 94/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.