Punkt i protokollet
PR
91
2016 rd
Plenum
Onsdag 28.9.2016 kl. 14.01—16.32
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 kap. i kyrkolagen och upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
Debatt
16.06
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys liittyy vuoden 2017 eläkelakimuutoksiin, ja tällä esityksellä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen viranhaltijan eroamisikää nostetaan asteittain nykyisestä 68 vuodesta 70 vuoteen. Tämä muutos vastaa vuoden 2017 alussa voimaan tulevia työeläkelakien muutoksia, joilla nostetaan eläkeikää ja ikää, johon asti eläkettä karttuu. Vastaavat muutokset on tehty työsopimuslakiin, kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja valtion virkamieslakiin. 
Tämä esitys parantaisi viranhaltijoiden oikeudellista asemaa sekä edistäisi viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevien yhdenvertaista kohtelua. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen, ja kirkolliskokoukselle esitys valmisteltiin Kirkkohallituksessa, ja asiasta on myös neuvoteltu kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa. Eli esitys on kannatettava. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 02-01-2017 16:38