Senast publicerat 04-06-2021 23:10

Punkt i protokollet PR 91/2016 rd Plenum Onsdag 28.9.2016 kl. 14.01—16.32

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 122/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 14/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
16.27 
Juho Eerola ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä tosiaan on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta. 

Hallituksen esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi tätä turvallisuusselvityslakia sillä tavoin, että suojelupoliisista tulisi sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen tässä turvallisuusselvitysten laatimisessa. Lisäksi tätä lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisia taikka sitten oppilaitoksen hakemusta. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä tarkennuksia. 

Myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva eräänlainen teknisluontoinen muutos. 

Nämä ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun alusta 2017. 

Korostettakoon, että hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina ja tekee sen yksimielisesti. 

Eli vielä kerran: Kaikki sisäministeriön hallinnonalan turvallisuusselvitykset ehdotetaan tämän myötä keskitettäväksi suojelupoliisin tehtäväksi. Meidän valiokunnalle esitetyn selvityksen perusteella vuoden 2016 alusta hallinnollisella määräyksellä toteutetulla turvallisuusselvitysten keskittämisellä suojelupoliisille on jo nyt, tätä ennenkin siis, saavutettu merkittäviä etuja kansalaisten ja turvallisuusselvityksen hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisessa kohtelussa. 

Mitä tämä sitten tarkoittaa turvallisuusselvitysten maksullisuuteen liittyen? Ehdotettu muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että suojelupoliisin tekemät turvallisuusselvitykset ovat jatkossa maksullisia myös silloin, kun turvallisuusselvityksen hakijana on sisäministeriön hallinnonalan toinen viranomainen. Tällä ehdotetulla muutoksella voidaan osaltaan vähentää hallinnon sisäisiä turvallisuusselvityksiä ja näin ollen myös niistä aiheutuvia kustannuksia. Samalla valiokunta kuitenkin korostaa, että turvallisuusselvitysrekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden määrä tulee pitää rajoitettuna. Valiokunta myös kiirehtii rekisterin käyttöönottoa. 

Arvoisa puhemies! Täällä kun ei ole ketään edustajia enää kuuntelemassa, päätän esitykseni tähän. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.