Senast publicerat 06-06-2021 12:34

Punkt i protokollet PR 91/2020 rd Plenum Onsdag 10.6.2020 kl. 14.00—20.50

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 89/2020 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
17.35 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt pitää turvautua paperiin: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta liittyy koronakriisiin ja sen torjunnassa tarvittavien suojavarusteiden arvonlisäveroon. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia väliaikaisesti siten, että koronavirustartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin verottomiksi. Verottomuus koskisi myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelun tuottajille sekä Tullin hyväksymille organisaatioille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää, eli kyse olisi niin sanotusta nollaverokannasta.  

Esityksen tarkoituksena on saattaa kotimaiset myynnit sekä ostot EU-maista neutraaliin asemaan suhteessa EU:n ulkopuolisista maista tehtyihin hankintoihin. Euroopan komissio antoi 3. huhtikuuta väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen, jonka mukaisesti Suomessa on tällä hetkellä vapautettu arvonlisäverosta covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden maahantuonti, jos tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten, toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta. 

Ehdotus liittyy hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronavirusepidemian torjuntaa. Lakia ehdotetaan sovellettavaksi tämän vuoden tammikuun 30. päivän ja 31. päivän heinäkuuta välisenä aikana tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan.  

17.37 
Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa rouva puhemies! Harvoin annan kiitosta EU:n komissiolle, mutta nyt siihen aukesi mahdollisuus, nimittäin pidän tätä 3. huhtikuuta tehtyä päätöstä ihan perusteltuna, ja hallituksen esitys siis perustuu tähän komission päätökseen. Tässä siis annetaan vapautus tuontitulleista ja alveista tammikuun 30. päivästä alkaen, ja tämä on voimassa 31. heinäkuuta saakka, mahdollisesti/tarvittaessa myös pidempään. Tässähän on tarkoitus saada myös verotuksen neutraliteetti toimimaan pandemiatilanteissa, siis näissä tarvikkeissa ja muissa. 

Ministeri Vanhanen totesi esittelypuheessaan hyvin, keihin esitys on rajattu. Se siis koskettaa vain koronavaikutusten torjumiseksi tavaroita, jotka tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten, toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta ja puolesta. — Kiitos.  

17.38 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Tämä on hyvä ja tärkeä lakiesitys, ja kuten täällä on jo todettu, tässähän nimenomaan puututaan tähän kilpailun tasavertaiseen asemaan. Kun komissio päätti, että tälle alueelle voidaan tuoda näitä tärkeitä tarvikkeita, joilla torjutaan koronavirusta, hoidetaan tätä kriisiä, niin sinne tuli verovapautus. Tässä sitten nimenomaisesti toimitaan niin, että vastaava vapautus tulee myös kotimaisilta tai EU-alueen tuottajilta hankituille suojavälineille. Eli on sinänsä äärimmäisen myönteistä ja tärkeää, että olemme saaneet tämän esityksen tänne. Tällähän jo arvioitiin olevan noin seitsemän miljoonan verran verotulovaikutuksia verotuloja vähentävästi, mutta tässä tapauksessa on hyvin, hyvin perusteltua toimia juurikin näin. 

Puhemies! Itse asiassa tämäkin esitys on jo ollut ennakkokäsittelyssä meillä verojaostossa, ja tulemme tätäkin käsittelyä jatkamaan huomenna ja varmasti myös vastauksen tältä osin saamme tänne saliin hyvin pian. 

17.39 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Minunkin pitää kehua tätä esitystä. Eli tässähän säädetään arvonlisäverotukseen väliaikaisesti nollaverokanta koronavirusepidemian estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja muista jäsenvaltioista tapahtuviin yhteisöhankintoihin. Verottomuus koskee siis myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluntuottajille. Verottomuus koskee myös myyntejä esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitoyhtymien sairaaloille ja sellaisen yksityisen toimijan hankintoja, joka tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveydenhoito- ja sosiaalihuoltopalveluja. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saadaan vähentää, eli kyse on niin sanotusta nollaverokannasta. Esitys on erinomainen. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.