Senast publicerat 05-06-2021 15:51

Punkt i protokollet PR 93/2018 rd Plenum Tisdag 2.10.2018 kl. 14.05—22.06

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 30/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2018.