Punkt i protokollet
PR
93
2020 rd
Plenum
Fredag 12.6.2020 kl. 13.00—13.04
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 41/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-06-2020 13:51