Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 94/2016 rd Plenum Tisdag 4.10.2016 kl. 13.59—18.55

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 122/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.