Senast publicerat 05-06-2021 15:52

Punkt i protokollet PR 94/2018 rd Plenum Onsdag 3.10.2018 kl. 14.01—17.48

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 30/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 30/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.